Konope a  legislatíva

 

 

Vyše 20 tisíc hektárov ornej pôdy, toľko priestoru zaberala konopa siata na Slovensku pred 150 rokmi.  Z polí takmer úplne vymizla v roku 1987 a obdobie od tohto roku, až do roku 2009 sa považuje za obdobie temna technickej konopy.

 

 

Práve rok 2009 sa zapísal do histórie pestovania konopy ako jeden z kľúčových. Zmena zákona o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch zákonom č. 77/2009 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti dňa 1. apríla 2009, umožnila slovenským poľnohospodárom pestovanie určitých odrôd konopy siatej.  

 

 

Byrokracia a nezmyselnosť zákonov  predtým odrádzala pestovateľov od kultivácie konopy, avšak novela zákona, ktorá hovorí: “Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise môže poľnohospodár pestovať bez povolenia, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať,” zbavila pestovateľov bremena množstva povolení a byrokracie.

 

Dnes pozná slovenská legislatíva „Spoločný katalóg odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín“, ktorý upravuje, ktoré konkrétne druhy konopy siatej sa na území Slovenská smú pestovať. Taktiež limituje obsah THC na maximálne 0,2%. Dnes poznáme takmer viac ako 80 povolených odrôd na Slovensku na rok 2020.